Mango and cheese foie gras pintxos

I’m eat­ing so well this trip. :)

2 Responses to “Mango and cheese foie gras pintxos”