Lemon ricotta pancakes

20131102-135917.jpg

Fantastic lemon ricotta pancakes at Jam on Hawthorne.